top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר עודד בן ארוש

כַּמָה פְּעָמִים סָפַרְת עַד עֶשֶׂר?

עודכן: 6 באוק׳ 2021

מַהִי טוֹרְדָנוּת כְּפִיָיתִית (טֵירָדוֹן), וְאֵיךְ אֶפְשָר לְהִתְגַבֵּר עָלֶיהָ

כָּתַב: ד"ר בֶּן ־אָרוּש


האִם הִרגשתם פַּעַם שֶעשׂיתם משהוּ, וזה לא יָצא טוֹב? למשל, שציירתם ציוּר והוּא לא נִראָה כְּפי שתכנַנתם, אוֹ שכּתבתם מילה, אבָל טעיתם בַּכּתיב בּגלל פְּליטת קוּלְמוּס (כּלוֹמר, טעיתם אף על פּי שידעתם אֶת הכּתיב הנכוֹן), אוֹ שהִקדשתם זמן רב לְסידוּר החדר והוּא בּכל זאת נראָה קצת מבוּלגן, אוֹ שהִסבּרתם משהוּ שֶקרה ולא הֵבינוּ אֶתכם בְּדיוּק?

יש ילדים וּנערים שמרגישים אֶת ההרגשה הזאת הרבֵּה מאוֹד, וַאפילוּ רוֹב הזמן. הילדים האלה לוֹקים בּתִסמוֹנֶת שנקראת 'טוֹרדָנוּת כְּפִייָתית', והיא ידוּעה בִּשְמהּ בְּאנגלית אוֹ-סִי-דִי (OCD).


בְּמצב רגיל, כּאשר אנחנוּ מַרגישים שסִייַמנוּ לעשׂוֹת משהוּ, המוֹחַ שלנוּ מקבֵּל מָשוֹב מֵהגוּף שאוֹמר לוֹ שהפּעוּלה 'יצאה טוֹב' אוֹ 'דֵי טוב', והמוֹחַ מֵבין שעלָיו להפסיק את הפּעוּלה. אבָל לִפעמים נוֹצר קֶצֶר בַּמוֹחַ – כֵּן כּן, קראתם נכוֹן, המוֹחַ שלנוּ עוֹבד בְּאמצעוּת חשמל, ולִפעמים יש בּוֹ הפסקוֹת חשמל וגם קְצָרים. יֶלד שנוֹצָר בּמוֹחוֹ קֶצר כָּזה מַרגיש שהוּא אינוֹ מרוּצֶה מִשוּם שהמָשוֹב שהפעוּלה בּוּצעה היטב אינוֹ מַגיעַ למוֹחוֹ, והוּא מַמשיך בְּאוֹתה פּעוּלה אוֹ חוֹזר עליהָ שוּב וָשוּב עד שמַגיעַ המשוֹב המתאים.


בְּדרך כְּלל, המוֹחַ של ילדים עִם אוֹ-סִי-דִי גם מַטעֶה אוֹתם: הם חוֹשבים שהַסיבּה לְהַרגשתם וּלהתנהגוּתם איננה שהמוֹחַ לא קיבּל אֶת המשוֹב אלא שמשהוּ אחֵר לַחֲלוּטין גוֹרם להן. למשל, יש ילדים שמְכבּים וּמדליקים אֶת האוֹר בּלי הֶרף כּי המוֹחַ שלהם אוֹמר שאִם הם לא יעשׂוּ זאת יִקרֶה משהוּ נוֹרא. כּלוֹמר, אחרֵי שהילדים עוֹשׂים אֶת הפּעוּלוֹת החוֹזרוֹת שוּב וָשוּב הם יוֹצרים סיפּוּר פְּרטי, שנקרא 'אוֹבְּסֶסְיָה', או 'טֵירָדוֹן' בְּעברית. אובּססיה היא לא סְתם הִתמַקדוּת בְּדָבר שנעים לַעשׂוֹתוֹ, כּמוֹ לֶאֱסוֹף בּוּלים, או לצַלם בַּטלפוֹן הנייד דברים מעניינים או לַעסוֹק בְּכל תחבּיב אחֵר. אובססיה, שהיא התנהגות כְּפייָתית ומחשָבות טורדניות, היא סיפּור שהילד מְסַפּר לעצמוֹ כּדי להצדיק אֶת הפְּעוּלוֹת שהוּא עוֹשׂה בּגלל חוֹסֶר מָשוֹב. לכן אנחנוּ טוֹעים כַּאשר אנחנוּ אוֹמרים על ילד שהוּא 'חוֹלה ניקיוֹן' כַּאשר אנחנוּ רוֹאים שהוּא אינוֹ חדֵל לשטוֹף אֶת ידָיו אוֹ חֵפץ כָּלשהוּ – עכשָיו אנחנוּ כּבר יוֹדעים שהוּא 'נִתקע' בְּאוֹתה פּעוּלה וּמְנקה שוּב וָשוּב רק משוּם שמוֹחוֹ לא קיבּל אישוּר שפּעוּלת הניקיוֹן בּוּצְעה היטב ואֶפשר לְהפסיקה.

שלֹא כְּפי שחָשבוּ בֶּעָבר, הַהִתנהגוּת הכְּפייָתית נְפוֹצה מאוֹד. בֶּעָבר מְמַדֶיהָ לא היוּ ידוּעים, כּי ילדים רבּים הִתבּיישוּ וּבָחרוּ שלא לסַפּר לְהוֹריהם אוֹ לְחַבריהם על מַעשׂיהם המוּזרים. למשל, לא מִזְמן פּגשתי בְּילד שחוֹשב שאִם הוּא ידרוֹך על קווים בּין המַרצָפוֹת יִקרֶה לְהוֹרָיו מַשהוּ נוֹרא. ילדה אחרת סיפּרה לי שלִפנֵי מבחן היא חייבת לשטוֹף אֶת הידיים היטב כּדי שחוֹמר הלימוד ייכָּנֵס היטב לְרֹאשה. שְני הילדים יוֹדעים שהַהסבֵּר להתנהגוּתם אינוֹ הֶגיוֹני, ואוּלי אף אינוֹ נכוֹן, אבָל מִשוּם־מה, בָּרגע שהמוֹחַ שלהם אוֹמר להם לעשׂוֹת אֶת הפּעוּלוֹת האלה הם פָּשוּט מְצַייתים לוֹ. היוֹם אנחנוּ יוֹדעים שבְּכיתה של שלוֹשים ילדים רַב הסיכּוּי שאחד מֵהם לפחוֹת יסבּוֹל מֵההפרעה הזאת.


ילדים רבּים מְסַפּרים לי שהכְּפִייָתיוּת הטוֹרדנית מַפריעה להם להתרכּז בַּלימוּדים אוֹ להיוֹת עִם חברים. למשל, ילד אחד סיפּר לי שהייתה לוֹ אוֹבּסֶסְיָה לְניקיוֹן, וּפעם הוּא שׂם לב שהמוֹרה שלוֹ נגעה בָּאף שלה לִפני שחילקה לַתלמידים אֶת שְאֵלוני המבחנים. כְּשהשאלוֹן הִגיעַ אלָיו הוּא ניסה להימנע מלנגוֹעַ בָּאזוֹרים שהמוֹרה נגעה בּהם ואיבּד זמן יקר, ולכן לא הִספּיק להשיב על כּל השאלוֹת של המבחן וקיבּל ציוּן נמוּך. בּפּגישה עִם ההוֹרים אמרה להם המוֹרה שהוּא נראָה לאחרוֹנה לא מרוּכּז, וּבסוֹפוֹ של דָבר אִבחנוּ אצלוֹ הפרעת קֶשב וריכּוּז, ואף נתנוּ לוֹ תרוּפה נגד הַפרעַת הקֶשב. אבָל הפרעת קֶשב וריכּוּז שוֹנה לגמרֵי מטֵירָדוֹן, וגם הטיפּוּל בּה אחֵר, וַאפילוּ קצת הפוּך מֵהטיפּוּל בּטירדוֹן, וכיוָון שהטירדוֹן הוּא שגָרם לחוֹסר הריכּוּז מוּבן שהתרוּפה הזאת לא הוֹעילה.


הטיפּוּל היָעיל בְּיוֹתר בּטירדוֹן הוּא שילוּב של תִרגוּלים התנהגוּתִיִים, שנִקרָאים 'חשׂיפה וּמְניעת תגוּבה', עִם טיפּוּל תרוּפתי שמאַפשר את פּעוּלתוֹ הטִבעית של המוֹחַ. בְּטיפּוּל בַּחשׂיפה מְתַרגלים מַצבים שבּהם הילד אינוֹ מרגיש תחוּשה של אישוּר, וּבַד בְּבַד מְתַרגלים הימָנעוּת מֵהַהִתנהגוּת הַכְּפייָתית, שבְּדרך כְּלל עליהָ הוּא כּן קיבּל אישוּר מהמוֹחַ.

אם אתם חוֹשבים שיֵש לכם משהוּ דוֹמה לַמְתוֹאָר כּאן כּדאי שתסַפּרוּ לַהוֹרים. לא כּדאי להישאר לבד עִם הבּעיה.

310 צפיות0 תגובות

Comments


Commenting has been turned off.
email-logo-png-13_edited.png
79dc31280371b8ffbe56ec656418e122_edited.png
bottom of page